Parc Industrial Șelimbăr, Șoseaua DN1, KM 301, Județul Sibiu
0722 860 296 sau 0745 791 476
office@frontmob.ro

Termeni si Condiții

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal actualizată conform Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679

SC Front Mob SRL, societate de naționalitate română, cu sediul în Selimbar, Parc industrial Selimbar,KM 301 înregistrată în registrul comerțului sub nr. J32/148/2014, având CUI RO32800877, în calitate de furnizor vă solicităm în continuare atenția pentru a vă prezenta Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal, indiferent dacă sunteți un simplu utilizator al website-ului www.frontmob.ro sau doriți să deveniți clientul nostru. Veți găsi în cele ce urmează informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, drepturile dumneavoastră și obligațiile noastre conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

A. Datele personale pe care le colectăm, prelucrăm și/sau stocăm

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale vizitatorilor (în continuare „Vizitatori”) și clienților , conform prevederilor de mai jos. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

 • atunci când accesați website-ul www.frontmob.ro în scopul de a cere o cotație (accesând butonul „Cerere Oferta”), scop în care trebuie să completați rubricile intitulate „Nume”, „Telefon”, „E-mail”;
 • atunci când accesați website-ul www.frontmob.ro, sub formă de cookie-uri.

Pe website-ul www.frontmob.ro sunt folosite trei feluri de cookie-uri, şi anume:

 • primul fel salvează un fişier permanent pe calculatorul utilizatorului, fişier care este utilizat pentru actualizarea site-ului cu informaţii noi puse în el de la ultima dumneavoastră vizită. Informaţiile de pe pagina de Internet care nu au fost modificate de la ultima dvs. vizită sunt încărcate local de pe calculatorul dvs. pentru ca pagina de Internet să se deschidă mai repede.
 • al doilea fel, denumit cookie de tip sesiune, este folosit atunci când vizitaţi o pagină de Internet. Implică un transfer temporar de informaţii între calculatorul dvs. şi pagina respectivă de Internet. Cookie-urile de tip sesiune nu sunt salvate permanent pe calculatorul dvs. şi dispar atunci când închideţi browser-ul pe calculator;
 • al treilea fel este utilizat în scopuri statistice, adică pentru a obţine informaţii despre câţi vizitatori sunt pe diferitele părţi ale paginii noastre de Internet.

Atenție, un cookie este un mic fişier cu informaţii în format text, stocat pe calculatorul utilizatorului. Motivul pentru care www.roveremobili.ro folosește cookie-uri este acela de a îmbunătăţi experiența dumneavoastră online, în calitate de vizitator.

Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în mod particular în altă parte, cookie-urile nu sunt folosite niciodată cu scopul de acumula date cu caracter personal precum numele, prenume, adresa de e-mail, etc. Astfel că, orice informaţie colectată prin intermediul cookie-urilor este prelucrată anonim.

Dacă nu acceptaţi utilizarea cookie-urilor, vă puteţi configura browser-ul pentru a refuza cookie-urile, prin modificarea setărilor sau a preferinţelor browser-ului, cu mențiunea că veți putea întâmpina posibile dificultăți cu ocazia accesării website-ului nostru, deoarece nu va funcţiona corespunzător dacă nu se folosesc cookie-uri.

Folosirea cookie-urilor va avea întotdeauna la bază fie consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-ul nostru, fie setările din browserul pe care îl folosiți pentru accesarea website-ului nostru.

Prin intermediul website-ului www.frontmob.ro nu sunt colectate, stocate, prelucrate date sensibile cu caracter personal, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, sănătatea, orientarea sexuală și altele asemenea.

B. Scopul și temeiul juridic al colectarii, stocarii, prelucrarii datelor personale

Datele cu caracter personal se prelucrează în următoarele scopuri:

 • Analiza cererii de oferta pret mobilier,solicitarea de informatii suplimentare
 • în situații de descoperire și prevenire a infracțiunilor, la cererea autorităților competente;

Website-ul www.frontmob.ro nu transmite informații promoționale de tip „newsletter” clienților aflați în baza de date și, în orice caz, acest lucru nu se va întâmpla fără obținerea acordului prealabil din partea dumneavoastră.

Orice acord privitor la colectarea, stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi retras prin transmiterea unei notificări în acest sens la adresa de e-mail office@frontmob.ro. Retragerea consimţământului se va aplica doar pentru viitor, nefiind afectate colectările, stocările, prelucrările de date ce au avut loc anterior retragerii consimțământului.

În cazul în care datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru respectarea unei obligații legale, furnizarea datelor de către dumneavoastră este obligatorie. În cazul în care refuzați furnizarea datelor, vă asumați riscul de a nu mai putea derula raporturile contractuale.

C. Ce se întâmplă cu datele personale colectate?

Datele transmise de dumneavoastra in cadrul mesajului pentru solicitarea unei oferte de pret sunt accesate de membrii departamentului vanzari. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt vândute ori transmise unor terțe părți.

Persoanele mai sus arătate vor gestiona datele cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor conducătorilor societății, numai în legătură cu atribuțiile de serviciu și exclusiv pentru scopurile prevăzute mai sus.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este necesar, solicitat, impus printr-o normă legală.

D. Drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Vizitatorii au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal din baza noastră de date, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:

 1. (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. (b) Vizitatorii iși retrag consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor (legal sau contractual);
 3. (c) Vizitatorii se opun prelucrării în temeiul dreptului la opoziție recunoscut de Regulamentul UE 2016/679 (dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării tuturor datelor cu caracter personal care îi privesc, inclusiv creării de profiluri), cu condiția de a nu exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau cu condiția ca scopul prelucrării să nu fie constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de judecată;
 4. d) Vizitatorii se opun prelucrării datelor cu caracter personal având ca scop marketingul direct;
 5. (e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 6. (f) Vizitatorii se opun prelucrarii datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu exceptia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal se exercită prin transmiterea unei notificări scrise care sa asigure dovada confirmării pe adresa de e-mail dataprotection@roveremobili.it. Notificarea trebuie sa cuprinda numele, prenumele, datele de identificare și declarația expresă a persoanei în cauză cu privire la opțiunea de a i se sterge datele cu caracter personal.

În cazul în care suntem ținuți de o obligație legală, datele personale nu vor fi șterse mai devreme de data până la care respectivele date trebuie stocate/arhivate

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Vizitatorii au dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Vititatorii/Clienții au dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Acest drept se exercită prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire pe adresa de e-mail office@frontmob.ro.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Vizitatorii au dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. (a) Vizitatorii contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 2. (b) prelucrarea este ilegală, iar Vizitatorii se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
 3. (c) Subscrisa nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor prezentate mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire pe adresa de e-mail office@frontmob.ro.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Vizitatorii au dreptul de a primi datele cu caracter personal care îi privesc și pe care ni le-au furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, au dreptul de a ne solicita transmiterea acestor date altui operator de date, fără obstacole din partea subscrisei, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământul Vizitatorilor sau pe un contract;
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului lor la portabilitatea datelor, Vizitatorii/Clienții au dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la subscrisa la un alt operator pe care îl indică, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire, pe adresa de e-mail office@frontmob.ro.

Dreptul la opozitie

In orice moment, Vizitatorii au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date.

Din momentul primirii notificării, ne obligăm să nu mai prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Vizitatorii au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Vizitatorii iși pot exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice pe website-ul www.frontmob.ro, în măsura în care aceste mijloace sunt puse la dispoziția lor.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, Vizitatorii/Clienții au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

În lipsa altor mijloace tehnice puse la dispoziție prin intermediul website-ului www.roveremobili.it, acest drept se exercită prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire, pe adresa de e-mail dataprotection@roveremobili.it.

Dreptul la accesul datelor

Cumparatorul/clientul are drept de acces la datele cu caracter personal stocate si prelucrate, fara niciun fel de restrictie din partea noastră.

E. Durata colectării, prelucrării și stocării datelor cu caracter personal

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal este în sensul păstrării datelor persoanelor fizice exclusiv atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de durata necesară îndeplinirii scopurilor enumerate la secțiunea B. Dacă doriți mai multe informații despre durata de timp pentru care păstrăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa office@frontmob.ro.

F. Securitatea datelor

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate și găzduite în condiții de siguranță și folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul la aceste date al persoanelor neautorizate.

G. Informări suplimentare

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept dintre cele detaliate mai sus, ne puteți contacta la adresa de email office@frontmob.ro, urmând să primiți răspuns într-un termen rezonabil, care nu va fi mai mare de 30 de zile calendaristice.